/ NyPRODUKTION

Plutovägen

Med gedigen träbyggnadsteknik och socialt engagemang planerar vi här uppföra attraktiva, välgestaltade, ekonomiska och flexibla radhus i en naturnära miljö.

Adress:

Plutovägen, Bergsjön, Göteborg

Antal bostäder:

15 st

Planerad byggstart:

Detaljarbete pågår. Väntas vinna laga kraft 2025.

Planerad inflytt:

2028

Beställare:

Egen regi

Byggnaderna

I detta projekt kommer vi använda oss av träbyggnadsteknik för att det är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Grunden för att hålla nere pris till kund är att bygga kostnadseffektivt med lång hållbarhet. Vårt sätt att bygga kostnadseffektivt är genom att använda enkla men gedigna byggmetoder med rationella volymer och korta spännvidder som ger planlösningar fria från ytterligare bärning. Byggnaderna enkelt anpassas och utformas utifrån platsens förutsättningar och samtidigt bibehålla en hög gestaltning och långsiktig hållbarhet i förvaltningsskedet.

Gemensamhetsytorna

Gemensamhetsytor för social samvaro, lek och rekreation, naturliga mötespunkter där grannskapet kan mötas är för oss givna parametrar i vårt planerande och genomförande. Vi ser gemensamhetytorna som ’allas vardagsrum’ och dessa ska också leva upp till den känslan.

Trivas över en lång tid

Boendesamansättningar ser ut olika över tid och har många former. Det är inte längre kärnfamiljens ideal med två vuxna och två barn som utgör den största behovsgruppen. Vi tror att ett flexibelt boende där de boende kan växa och krympa i antal och fortfarande ha ekonomisk möjlighet att bo kvar också leder till trygghet och långvarigt boende som ger ett bra socialt mikroklimat som sipprar ut i stadsdelen. Hur detta uppnås förklaras närmare under kommande punkt ’flexibilitet och valbarhet’.

Bostadsformer i stadsdelen

Bergsjön är redan en stadsdel i förändring. Många trivs men alternativen är få. Genom att möjliggöra större variation av bostadsformer inom stadsdelen kommer fler kunna bo som de vill och har behov för, samtidigt som fler valmöjligheter kommer öka intresset för inflyttning som på ett naturligt sätt ökar integrationen. Vi möjliggör radhus med äganderätt för vi tror att drömmen om sitt eget boende utan att flytta ifrån sin egen närmiljö, finns här precis som de flesta andra stadsdelar i Göteborg.

/ Projekt

Fler projekt